بريتانيا و افغانستان با هدف تقويت مناسبات بازرگانی دو جانبه و بررسی راه هائی برای عرضه فراورده های افغان به بازار بين المللی موافقتنامه ای امضا کرده اند. موافقتنامه را روز پنجشنبه مايک اوبراين، وزير تجارت بين المللی بريتانيا و سيد مصطفی کاظمی، وزير بازرگانی افغانستان، در کابل امضا کردند.

مايک اوبراين به خبرنگاران گفت توافقنامه به بازرگانان افغانی کمک خواهد کرد روابط نزديکتری با شرکت های خارجی برقرار سازند و راه را به سوی غنای آينده کشور هموار می کند. R