سازمان ملل متحد و سازمان بين المللی انرژی اتمی از تصميم دولت اسلامی ايران برای انجام بازرسی های هسته ای سازمان ملل در ايران و آمادگی ايران برای امضای پروتکل الحاقی استقبال می کنند و آنرا نشانه مثبتی می دانند. مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.