دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در زمينه مسايل زير پاسخ می دهد:

1 - وزرای کشورهای بريتانيا، فرانسه و آلمان به دعوت جمهوری اسلامی به تهران می روند تا مسئله امضای پروتکل الحاقی توسط ايران را مورد بررسی قرار دهند.

2 - خانواده های زندانيآن سياسی ايران در جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع می کنند.