کره شمالی يک موشک زمين به کشتی را در نزديک ساحل شرقی خود آزمايش کرده است. يک سخنگوی دولت کره جنوبی روز دوشنبه آزمايش را بخشی از مانورهای نظامی عادی کره شمالی و بی اهميت ناميد و گفت در سال جاری سه آزمايش ديگر نيز انجام گرفته است.

افزايش توانائی موشکی کره شمالی، به ويژه موشکهای باليستيک دور برد، سالها موجب نگرانی در ژاپن و آمريکا بوده است. عقيده بر اين است که پيونگ يانگ موشک های اسکاد کوتاه برد ساخت روسيه را مستقر ساخته است، در همين حال سرگرم توليد موشکهای باليستيک دور برد است.S