كالين پاول وزير امور خارجه آمريکا از همتايان خارجی خود در مجمع آسيا و اقيانوسيه برای همکاری اقتصادی خواسته است نقش بزرگتری در پيکار با تروريسم ايفا کنند. آقای پاول می گويد از آنجا که امنيت و امور اقتصادی جدا شدنی نيست، آپک APEC بايد قاطعانه تر عليه تروريسم عمل کند.

وزيران امور خارجه اقيانوسيه که در بانکوگ ، پايتخت تايلند تشکيل جلسه داده اند، روز شنبه با پيشنهاد آمريکا برای منظم ساختن فروش و انتقال موشک های متحرک موافقت کردند. اين موشک ها از روی شانه پرتاب می شود و می تواند به عنوان سلاح های ضد هوائی به کار رود. S