رهبران اتحاديه اروپا به اجلاس دو روزه خود در بروکسل پايان دادند، اما نتوانستند در مورد پيش نويس قانون اساسی جديد به توافق برسند. آمريکا نسبت به پيشنهادهائی در پيش نويس که از جمله می خواهد نيروهای مسلح کشورهای عضو اتحاديه بيشتر در يکديگر ادغام شوند ابراز نگرانی کرده است.

مقامات آمريکا هشدار می دهند که پيشنهاد تشکيل يک ستاد جداگانه برنامه ريزی نظامی برای اتحاديه، می تواند ناتو را ضعيف کند. اما تونی بلر نخست وزير بريتانيا گفت ناتو به عنوان شالوده دفاع اروپا باقی خواهد ماند و در همين حال بر نياز اروپا به حفظ توانائی دست زدن به يک عمل نظامی مستقل تاکيد گذاشت. ايتاليا، که رياست ادواری اتحاديه اروپا را تا پايان سال جاری بر عهده خواهد داشت، می خواهد قانون اساسی تا نيمه دسامبر تصويب شود.

K