رؤيت نزديك ترين سنگواره فضائی كه ماه گذشته از كنار كره زمين گذشت اين بيم را بوجود آورده كه تعداد سنگواره های سرگردانی كه به گونه خطرناكی در حوالی كره خاك پرسه می زنند بيش از حد تصور باشد و احياناً تا لحظه برخوردشان با كره زمين كسی متوجه آنها نشود. منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صـدای آمريكـا، درباره اين گونه احتمالات گزارشی به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.