وزير دفاع آمريکا می گويد واشنگتن در مورد پيوستن به نيروی چند مليتی درعراق با ۵ يا ۶ کشور سرگرم مذاکره است، با اين حال هنور روشن نيست که آيا آنها سربازانی خواهند فرستاد يا نه و اين کار چه زمانی انجام خواهد گرفت.

دانلد رامسفلد روز پنجشنبه گفت اعزام سرباز از ترکيه يا کشورهای ديگر وقت خواهد گرفت زيرا فرماندهان نظامی آمريکا، شورای حاکم عراق و آمريکا بايد در مورد چگونگی استقرار نيروها به توافق برسند. دانلد رامسفلد همچنين گفت روحيه سربازان آمريکا به طور کلی خوب است.

او اين نظر را در حالی ابراز می دارد که بررسی غير علمی يک نشريه نظامی آمريکا حاکی است از هر سه نفر اعضای نيروهای مسلح آمريکا يک نفر می گويد روحيه او خوب نيست و جنگ عليه عراق بی ارزش بوده است.

در اين ميان، پليس عراق 12 نفر از پيروان يک روحانی شيعه را که از حضور آمريکا در عراق انتقاد می کند دستگير کرد. گزارش رويتر حاکی است که طرفداران مقتدا صدر به دليل استفاده از يک ساختمان متعلق به شهرداری بغداد برای گرداندن يک دولت جداگانه دستگير شدند.

در رويدادی ديگر، انفجاری در نزديک شهر حديثه در شمال غربی عراق به يک خط لوله نفت آسيب رساند. هنوز روشن نيست که آيا اين حادثه نتيجه خرابکاری بوده است يا نه. R