دکتر مهرداد درويش پور استاد ايرانی در دانشگاه استکهلم پايتخت سوئد و فعال حقوق بشر در اين مصاحبه دکتر درويش پور از فيلم مستندی سخن می گويد که گويای سکوت سازمان امنيت سوئد در قبال برنامه های تروريستی ديپلمات های جمهوری اسلامی ايران در ميان پناهندگان ايرانی بوده است.