در اثر انحراف يک قطار از ريلهای راه آهن در شيکاگو، حدود ١٠٠ نفر از مسافران زخمی شدند.

جراحات عمداتا سطحی بوده است. اما حداقل دو تن ازمسافرين جراحاتی عمده برداشته و به بخش آسيب ديده گان بيمارستان شهر منتقل شدند.

مقامات گفتند، در حادثه روز يکشنبه قطار مسافربری، دو لکوموتيو و پنج واگن مسافری از خط خارج شد.

علت وقوع اين حادثه در دست بررسی است. T