دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد نکات زيرين پاسخ می دهد:

1- رئيس جمهوری ايران نيز از روند پيگيری ماجرای قتل خانم زهرا کاظمی توسط قوه قضائيه ابراز عدم رضايت می کند.

2- بيانيه تحللی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در نقد عمل کرد رژيم ايران.