گزارش می رسد که احمد قريع، نخست وزير جديد فلسطينی تهديد به استعفا کرده است، ظاهرا او بر سر ترکيب دولت جديد فلسطينی با ياسر عرفات اختلاف نظر دارد.

اين اختلاف سياسی روز پنجشنبه و زمانی معلوم شد که جلسه پارلمان که قرار بود دولت جديد را تصويب کند ناگهان به تاخير افتاد. مقامات آشنا به اختلاف می گويند اعضای شورای قانونگزاری فلسطينی حمايت خود را از يک دولت فراگير ابراز داشت و گفت از يک کابينه اضطراری که ياسر عرفات در اوائل هفته تشکيل داد پشتيبانی نخواهد کرد. عرفات در خواست قانونگزاران را نپذيرفت و جلسه پارلمان را تعطيل کرد. R