دکتر عليرضا نوری زاده به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد مسايل زير پاسخ می دهد:

1 - آزادی محسن سازگارا و احمد زيدآبادی از زندان

2 - حمله هوايی اسرائيل به اردوگاه جهاد اسلامی و کفته های مشاور نخس وزير اسرائيل در رابطه با محور تهران - دمشق - غزه در جهت کشتار مردم اسرائيل