آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

1- وضعيت نگران کننده سلامت زندانيان سياسی ايران ازجمله مهندس محسن سازگارا و مهرداد لهراسبی آنقدر وخيم است که معاون رئيس جمهوری و آقای محمدرضا خاتمی خواستار رسيدگی بوضع زندانيان ميشوند.

2- سفر معاون رئيس جمهوری سوريه به تهران و حميد کرزای رهبر افغانستان به لندن.