آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد مسايل زير پاسخ می دهد:

1- پيشنهاد تشکيل جبهه متحد.

2- رئيس جمهوری ايران محمد خاتمی تأکيد بر آرای عمومی را کرده است.

3- آقای خامنه ای خواستار تشکيل يک شورای رسيدگی برای بررسی امضای پروتکل الحاقی شد.