در روزی چون امروز در سال ۱۹۳۰ ميلادی تا بحال بجز سالهای جنگ جهانی دوم در شهر کوچک «الکينز» واقع در ايالت ويرجينيای غربی فستيوال با شکوهی بنام فستيوال کوهستان و جنگل برپای می کنند که در تمام هفته اول ماه اکتبر ادامه پيدا می کند. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.