برای سومين بار در مدت کمتر از يک هفته، بامداد چهارشنبه زمين لرزه نيرومندی جنوب سيبری را تکان داد به چند ساختمان آسيب رساند اما تلفاتی ببار نياورد.

به گفته مقامات محلی، زمين لرزه بين ٧ و ٨ درجه ريشتر شدت داشت. زلزله پر قدرتی همين منطقه را روز شنبه به لرزه در آورد، و دو هزار خانه و بيمارستان ها و مدارس را ويران کرد.

ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه دستور داد کمک های فوری برای قربانيان فرستاده شود. R