يک هيات انتخابی دولت بوش می گويد آمريکا برای نجات چهره آسيب ديده اش در جهان عرب و مسلمان بايد ديپلماسی عمومی خود را به شدت تغيير دهد. هيات مشورتی روز چهارشنبه در گزارشی گفت خصومت نسبت به آمريکا به سطوح تکان دهنده ای رسيده است و جنگ در عراق و مناقشه در خاورميانه اعراب و مسلمانان را روز به روز خشمگين تر می سازد.

ايجاد يک پست مديريت ديپلماسی عمومی در خارج در کاخ سفيد، ساختن کتابخانه ها و مراکز اطلاعات در کشورهای مسلمان، افزايش بورس های تحصيلی و آموزش تعداد بيشتری از کسانی که بتوانند به زبان عربی سخن بگويند ، از جمله توصيه های هيات مشورتی است.S