هند می گويد سربازان هندی ۱۵ ستيزه جوی اسلامی را که می کوشيدند به داخل منطقه کشمير که مورد منازعه هند و پاکستان است رخنه کنند به هلاکت رساندند.

اين زد و خوردهای شبانه ساعاتی پيش از ديدار وابستگان نظامی ۱۹ کشور از جمله آمريکا و روسيه در امتداد خط تقسيم کشمير رخ داد. ارتش هند اسلحه و مهماتی را که می گفت از رخنه گران اسلامی به غنيمت گرفته به نمايندگان نظامی کشورها نشان داد. R