شورشيان مسلح طی حمله ای به هتل محل اقامت اعضاء اصلی هيئت مديره ايالات متحده آمريکا در بغداد، با بکار بردن حداقل سه راکت، خساراتی سطحی به ساختمان هتل وارد آوردند، اين حمله تلفات جانی بجای نگذاشت.

هيچ يک از گروهها تا کنون مسئوليت حمله روز شنبه به هتل الرشيد را به عهده نگرفته است. اين هتل محل اصلی اقامت و رفت و آمد آمريکائيان نظامی و غير نظامی است. در رويدادی ديگر،ارتش آمريکا می گويد محل اختفای يک منبع عمده تسليحات را در دهکده ای در نزديکی تکريت، کشف کرده است.