انفجار يک بمب ساعتی در يک اتوبوس مسافر بری در شهر کراچی ، ۱۳ نفر را زخمی کرده است. حال سه تن از مجروحان حادثه، ظاهراً بسيار وخيم است.

پليس پاکستان می گويد، انفجار شنبه شب، در نقطه پر رفت و آمدی در مرکز شهر بوقوع پيوست. تا کنون هيچ دسته و گروهی مسئوليت اين حمله را نپذيرفته است.

شنبه هفته گذشته نيز، بمبی در درون يک سطل زباله ريزی در ساختمانی در شهر کراچی منفجر شد. در آن حادثه به کسی آسيبی نرسيد.