آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

۱- اظهارات وزير امور خارجه ايران در مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با پيوستن ايران به پروتکل الحاقی

۲- اظهارات وزير امور خارجه کانادا در مورد زهرا کاظمی

۳- مذاکرات پرزيدنت بوش با سران آلمان و روسيه در ارتباط با عراق