مقامات فلسطينی می گويند احمد قريع، نخست وزير منتخب کوشش های خود را به منظور تائيد افرادی که برای کابينه جديد فلسطينی برگزيده آغاز کرده است.

آقای قريع درباره نخستين فهرست کابينه با مقامات جنبش فتح به رهبری ياسر عرفات بحث می کند و انتظار می رود بعدا در صدد کسب تائيد رسمی پارلمان بر آيد.

کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا می گويد پيشرفت نقشه راه صلح خاورميانه تا حدودی به اين موضوع بستگی دارد که آيا فلسطينيان دولت جديدی که با تروريسم مبارزه خواهد کرد تشکيل خواهند داد يا نه.

در اين ميان، تند روهای فلسطينی شامگاه جمعه در حمله ای به يک محله يهودی نشين در نزديکی الخليل دو اسرائيلی، از جمله يک دختر خردسال را کشتند. R