تيم ملی كشتی فرنگی ايران جهت شركت در مسابقات جهانی ۲۰۰۳ فرانسه،ساعت ۴ بامداد فردا يكشنبه ششم مهر ماه تهران را به مقصد فرانسه ترك خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران( ايسنا)، اسامی نفرات اعزامی بشرح ذيل می باشد:
۵۵ كيلوگرم: حسن رنگرز
۶۰ كيلوگرم: علي اشكانی
۶۶ كيلوگرم: پرويز زيدوند
۷۴ كيلوگرم:شهرام طاهرزاده
۸۴ كيلوگرم: بهروز جمشيدی، سيد حسين مرعشيان
۹۶ كيلوگرم: مسعود هاشم زاده
۱۲۰ كيلوگرم: عليرضا غريبی
مسوول فنی: رضا سيم خواه
مربيان: امراله ايوبی، كيانوش دارش، جعفر دميرچی
مربی آمادگی جسمانی: دكتر بهمن ميرزايی
سرپرست تيم: رحيم علی آبادی
سرپرست كاروان: مرتضی فرجی
جدول نويس: اصغر رضايی
تداركات: علی اكبر نيكخواه
گفتنی است، مسابقات كشتی فرنگی قهرمانی جهان از دهم مهر ماه در شهر كرتل فرانسه آغاز خواهد شد.