دولت آمريکا دارائی های شش نفر را که مظنون به عضويت در يک سلول تروريستی القاعده درآلمان هستند، مسدود کرده است.

دستوری که وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه صادر کرد، تمام سرمايه های متعلق به شش مظنون درآمريکا را مسدود می کند و آنها را از انجام هرگونه معامله مالی در کشور ممنوع می سازد. R