بخش فارسی صدای آمريکا برای برنامه های راديويی، تلويزيونی و اينترنت خود بصورت خريد خدمات، نياز به افرادی دارد که در زمينه های روزنامه نگاری، ترجمه، گويندگی راديو، گويندگی تلويزيون، تهيه برنامه های تلويزيونی و راديويی بتوانند با تجربه کافی ما را ياری دهند.

خواهشمنديم سابقه کار، تجربه و تحصيلات خود را برای ما به اين نشانی ارسال داريد:

persianrecruiting@voanews.com