دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - معاون وزارت خارجه ايران امضا پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی را به صلاح ايران می داند.

2 - قوه قضائيه و وزارت اطلاعات ايران يکديگر را به قتل خانم زهرا کاظمی متهم می کنند.