دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای بهروز عباسی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخهايی می دهد:

١- مصاحبه پال برمر با ديلی تلگراف لندن در رابطه با اوضاع عراق و نقش ايران

٢- اتهامات وارده به سفير سابق ايران در آرژانتين

٣- موضع گيری اصلاح طلبانه ايران در رابطه با نقش شورای نگهبان در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی