نمايندگان روسيه و ۱۱ جمهوری ديگر اتحاد شوروی سابق روز جمعه در استراحتگاه يالتا در اوکراين ادامه به بحث و مذاکره که بر نزديکتر ساختن همکاری های اقتصادی متمرکز بود ادامه دادند. روسای جمهوری روسيه، بلوروس، قزاقستان و اوکراين قرار دادی برای تشکيل يک منطقه اقتصادی مشترک امضا کردند و گفتند اميدوار هستند اين اقدام حمايت ديگر اعضای جامعه مشترک المنافع کشورهای مستقل را نيز به دست آورد.S