وزير سابق دفاع عراق در شهر تکريت در شمال عراق به نيروهای آمريکا تسليم شده است. ژنرال سلطان هاشم احمد در فهرست ۵۵ نفری افراد تحت تعقيب آمريکا در رديف بيست و هفتم قرار داَشت. يک کرد طرفدار حقوق بشر که تسليم هاشم احمد را ترتيب داد می گويد مقامات آمريکا قول دادند نام او را از فهرست بيرون بياورند، در چنين صورتی وزير سابق دفاع از بازداشت نا محدود و مجازات احتمالی در امان خواهد ماند.

در اين ميان، يک فرمانده آمريکائی می گويد نيروهای آمريکا در جريان نبرد شبانه ای در نزديکی شهر تکريت، زادگاه صدام حسين، ۴۰ چريک مظنون عر اقی را دستگير کردند. به گفته سرهنگ جيمز هيکی، نيروهای آمريکا به شبيخونی در شامگاه پنجشنبه که در جريان آن سه سرباز آمريکائی کشته شدند پاسخ می دادند.

K