توفانی که پهناوری اش برابر يک استان بزرگ يا يک کشور کوچک است می رود که خيلی چيزها را در آمريکا زير و رو کند. اما سياره ساتِرن يا زحل پس از تقريبا سی سال با آرايش کامل برای ديدار با سياره زمين آمده است. منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صـدای آمريكـا، در برنامه «دانـش و جـامعـه» درباره اين دو پديده نکاتی را به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.