دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخهايی می دهد:

1- معاون رئيس جمهوری و وزير کشور ايران اقدام شورای نگهبان در مورد افتتاح دفاتر نظارت بر انتخابات را غير قانونی ميدانند.

2- جبه مشارکت ايران خواستار امضاء پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی از سوی ايران شده است.