سازمان ملل متحد برای بررسی آثار دراز مدت ويروس اچ آی وی و ايدز در آفريقا کميسيون ويژه ای تشکيل داده است. در آنجا حدود ۳۰ ميليون نفر که به اين ويروس مرگبار آلوده هستند زندگی می کنند.

اين کميسيون که تشکيل آن روز چهارشنبه در کنفرانسی در آديس آبابا پايتخت اتيوپی اعلام شد ۲۰ عضو دارد و در دوسال آينده به بررسی و تجزيه و تحليل آثار ايدز بر تمام جنبه های جوامع آفريقائی خواهد پرداخت و سياست های مشخصی را برای چگونگی مهار گسترش آن تدوين خواهد کرد.

حدود ۷۰ درصد مبتلايان به ايدز در جهان در آفريقا زندگی می کنند. تا کنون حدود ۲۰ ميليون آفريقائی در اثر ابتلا به اين بيماری جانسپرده اند.S