ارتش کلمبيا می گويد در يکی از بزرگترين هجوم های سال جاری عليه چريک ها، ۱۷ شورشی چپگرای مظنون کشته شدند و سربازان ١١٤ نفر ديگر را دستگير کردند.

مقامات نظامی روز دوشنبه گفتند هجوم در چندين ناحيه روستائی در جنوب کلمبياصورت گرفت و هدف آن يک واحد افراطی نيروهای مسلح انقلابی کلمبيا بود. مقامات اين واحد را مسوول ربودن يک هواپيمای مسافری در فوريه ۲۰۰۲ دانسته اند. T