دادگاه عالی تاجيکستان يک سرباز سابق را به مرگ محکوم کرد.

او به کشتن غير نظاميان در جريان جنگ داخلی کشور متهم بود. دادگاه سرباز را در کشتن ۵ نفر به اين دليل که متعلق به گروه قومی ديگری بودند گناهکار شناخت.

تاجيکستان در جنگ داخلی ۵ ساله ای که بی درنگ در پی فروپاشی اتحاد شوروی درگرفت ويران شد. آن جنگ اسلام گرايان و ناسيوناليست ها را در برابر نيروهای کمونيست قرار داد. R