دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، اکبر ناظمی، پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - سفر وزير امورخارجه آمريکا به عراق

2 - موضع سازمان بين المللی انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی ايران

3 - بسته شدن دفتر يک شرکت نفت نروژی در ايران متعاقب گزارشات اعمال نادرست از سوی وابستگان آقای علی اکبر رفسنجانی