برنامه ای که در اينجا در دو بخش به سمعتان می رسد شامل گفتگوی فرح جهانگيری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، است با جمشيد اسدی، پژوهشگر و تحليل گر سياسی مقيم پاريس، پيرامون نقش بنيادهای اسلامی در اقتصاد ايران و مسئله «رانت خواری». خبرنگار صدای آمريکا سپس خط تلفن را گشود تا شنوندگان فارسی زبان از اقصی نقاط جهان بتواننند سوالات خود را مستقيما با اقای اسدی در ميان بگذارند. اين برنامه در دو بخش تنظيم شده است.