در بخش دوم از روز اول هادی حبيبی در وزن ٧٤ کيلوگرم و مجيد خدايی در وزن ٨٤ کيلوگرم تقريبا ً بطور همزمان در دو تشک به مصاف حريفان خود رفتند.

در وزن ٧٤ کيلوگرم هادی حبيبی با جو ويليامز از آمريکا در وقت قانونی کمر به کمر شدند و حبيبی ويليامز را در ثانيه های اول با نتيجه ٣ بر ۱ شکست داد.

در وزن ٨٤ کيلوگرم مجيد خدايی با کيل اندرسون از آمريکا بازی داشت که در وقت اول اندرسون ٤ بر ١ جلو بود و در سه دقيقه دوم اندرسون ٣ امتياز ديگر گرفت و در نهايت نتيجه مسابقه ٨ بر ٢ به نفع اندرسون از آمريکا به پايان رسيد.

تا اين قسمت مسابقه آمريکا با نتيجه ٣ بر ١ جلو است.