در وزن ۵۵ کيلوگرم محمد اصلانی با نارانبات از مغولستان مسابقه داشت.
در دقيقه ۱:۰۸ اصلانی يک امتياز از حريف گرفت و او را در خاک نشاند. ۳ دقيقه اول مسابقه با همان يک امتياز به نفع اصلانی بپايان رسيد.

در دقيقه ۳:٢١ اصلانی برای گرفتن يک خم به زير رفت و نهايتا خود را به پشت حريف رسانده و امتياز دوم را نيز از آن خود کرد.

جمعيت ايرانی در استاديوم با فرياد زدن " اصلانی، يکی ديگه " و " اصلانی، تو بهتری" به تشويق کشتی گير ايرانی پرداختند.

در دقيقه ۵:۳٨ اصلانی با فتيله پيچ کردن حريف امتياز سوم را هم بدست آورد و برنده اين مسابقه شد.