آريل شارون نخست وزير اسرائيل و "بيهاری واج پايی" نخست وزير هند در دهلی نو در اعلاميه مشترکی عهد کردند دوش بدوش يکديگر با تروريسم بين المللی مبارزه کنند و بر دامنه همکاريهای خود بيفزايند.

رهبران دو کشور همچنين همکاريهای جهانی را برای مبارزه با تروريسم توصيه کردند.

نخست وزير اسرائيل روز چهار شنبه بهنگام ايراد سخنرانی در برابر جامعه بازرگانی هند "تروريسم" را دشمن آزادی و دمکراسی خواند.

رهبران دو کشور، در دهلی نو، چند قرار داد همکاريهای آموزشی، فرهنگی و صنعتی نيز امضاء کردند. T