يک دا دگاه اندونزی يکی از متهمين، سمودرا، را درارتباط با انفجارهای مرگبار در باشگاه شبانه در بالی در سال گذشته گناهکار شناخته و او را به مرگ محکوم کرد.

سمودرا که ۳۳ سال دارد و در افغانستان آموزشهای نظامی ديده است، بدليل برنامه ريزی و عملی کردن عمليات تروريستی بمبگذاری اکتبر سال گذشته که منجر بقتل دويست و دو نفر از مردم که عمدا تا توريست بودند انجاميد، دستگير شده بود.