انفجاری در شمال عراق يک عراقی را کشته و تعدادی زيادی مجروح بر جای گذاشت. ۶ آمريکائی در ميان مجروحين هستند.

همچنين، از بغداد، پايتخت عراق، گزارش شده که نيروهای آمريکايی مستقر در آن شهر مورد هدف حمله قرار گرفته اند. براساس اين گزارش، در اين حمله يک سرباز آمريکايی کشته و سرباز ديگری زخمی شده اند.