چهار کارمند افغانی يک سازمان دانمارکی امداد در حمله ای در شرق افغانستان کشته شدند.

يک سخنگوی کميته دانمارکی کمک به آوارگان افغان می گويد مهاجمان روز دوشنبه به اتومبيل حامل کارمندان در ولايت غزنی حمله کردند. يک کارمند مجروح شد، اما توانست فرار کند. مقامات افغان بقايای طالبان را مسئول اين حمله دانستند. R