مقامات نظامی آمريکا در شهر نجف از شبه نظاميان محلی خواسته اند گشت های مسلح خود را تا آخر هفته از خيابان ها بيرون ببرند.

مقامات نظامی اين ضرب الاجل را در پی جلسه ای در روز سه شنبه با رهبران سياسی نجف، که از نبود امنيت شکايت داشتند، تعيين کردند.

شبه نظاميان، که به جناح های گوناگون شيعه وفادار هستند، عمليات گشت زنی را پس از انفجار بمب نيرومندی در برابر مسجد امام علی در بغداد در روز ٢٩ اوت، که آيت اله محمد باقر حکيم و ٨٠ تن ديگر را کشت، آغاز کردند.

منابع نظامی آمريکا می گويند فقط پليس محلی اجازه خواهد داشت در نجف اسلحه با خود حمل کند و تمام سلاح های غير مجاز ضبط خواهد شد. با اين حال، شبه نظاميان وفادار به سيد مقتدا صدر گفته اند در برابر هر دستور خلع سلاح مقاومت خواهند کرد. R