در عربستان سعودی دو مرد را به جرم قاچاق مواد مخدر گردن زدند. بگفته مقامات سعودی اين دو مرد که يکی شهروند پاکستان و ديگری تبعه نيجريه بود امروز در جده مجازات شدند.

پليس سعودی می گويد مرد پاکستانی هنگام قاچاق هروئين به عربستان و مرد نيجريه ای در حال قاچاق کوکائين به آن سلطان نشين دستگير شده بودند. مقام های انتظامی در باره تاريخ دستگيری و محاکمه اين دواظهار نظری نکردند.

حکومت عربستان سعودی که از تفسيرهای سختگيرانه قوانين شريعت اسلام اطاعت می کند بطور مرتب مرتکبين قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر را در انظار عمومی گردن می زند.S