فستيوال سال ۲۰۰۳ ونيز فستيوال اولين ها بود. اين فستيوال ها را خيلی ها به ياد خواهند داشت، بخصوص روسها. يک فيلم ساز جوان روس، آندره زياگينسف، با بردن دو جايزه بزرگ ناگهان ستاره ای تاريخ ساز شد. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با آندره زياگينسف گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.