گفتگوی فرح جهانگيری گفتگويی انجام داده است با مهدی خانبابا تهرانی، فعال سياسی و تحليل گر مسايل ايران، در باره کشتار ۵۰۰۰ زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ بدستور آيت الله خمينی و همچنين وضعيت کنونی اميرفرشاد ابراهيمی و مسايلی که جمهوری اسلامی با آن دست بگريبان است نظير فعاليت های هسته ای و غيره که توجه شما را به آن جلب می کنيم.