قطعنامه مورد نظر ايالات متحده آمريکا که قرار است رسما ً منتشر شود و برای تصويب به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه شود، در ديدار گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان و ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه در آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رهبران دو کشور مخالفت خود را با اين قطعنامه اعلام کردند. به گزارش نسرين مهدوی در اينباره توجه فرماييد.