صحنه آغازين فيلم سکوت بين دو فکر، سومين فيلم بلند بابک پيامی، تکان دهنده و غير انسانی است. يک اعدام چی که صورتش را در پارچه عمامه مانند پيچيده، قربانيان خود را با يک گلوله از پای درمی آورد. در آستانه شليک به قربانی بعدی سکوت می کند و تفنگ را زمين می گذارد، قربانی تازه يک دختر باکره است.