مقامات برمه و صليب سرخ می گويند آنگ سان سوچی برنده جايزه صلح نوبل و رهبر جنبش دمکراسی اعتصاب غذا نکرده است. پيشتر مقامات آمريکائی گفتند به اعتقاد آنها سوچی از خوردن غذا خودداری می کند. يک سخنگوی صليب سرخ روز شنبه گفت يک هيات دو نفری برای رساندن پيام های خانوادگی يک ساعت با سان سوچی ملاقات کرد و او را سالم ديد.

يکشنبه پيش آمريکا گفت سان سوچی دست به اعتصاب غذا زده است و روز سه شنبه از برمه خواست اجازه دهد مقامات بين المللی به او دسترسی پيدا کنند. سان سوچی ۱۴ سال گذشته را در بازداشت وآزادی گذرانده است، آخرين بار روز ۳۰ می در جريان يک گشت سياسی در شمال برمه دستگير شد. S